בלוח כל ישראל.תוכלו עכשיו לפרסם מודעות בחינם.דירות למכירה,השכרה,רכב למכירה,דרושים,בעלי חיים,כלבים למכירה,למכירה יד2
<- הרשמה / כניסה לאתר
כללי


  ויתור והגבלת אחריות


  נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי


  מדיניות ניהול מודעות באתר


  אופן השימוש של החברה במידע


  העברת מידע למפרסמים


  מדיניות ניהול פרסומות באתר


  איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"


  אבטחת מידע


  זכויות יוצרים וקניין רוחני


  הפעלתו השוטפת של האתר


  
  שירות "סוכן חכם"

  שירות "שלח לנייד"

  

  
"לוח כל ישראל" בפייסבוק

  
 

   
  תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

   
  תקנון "לוח כל ישראל" ביטוח

   
  
   
  
WWW.CALLIL.CO.IL     
 

החברה או הקבוצה או האתר כולם ביחד ולחוד הכוונה למפעילי האתר   מג טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר "לוח כל ישראל"  (www.callil.co.il), הכולל אתרי משנה ואתרים נלווים, לרבות אתרים בחו"ל (ביחד ולחוד: "האתר").

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר.

באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.
חלה הפרדה מוחלטת בין האתר"לוח כל ישראל "כמפרסם מודעות ומרכז מידע על נכסים או מתעניינים או מידע אחר. לבין צד ג כל שהוא (בין אם הוא בקשר עסקי או אחר עם האתר או הקבוצה או החברה שמפעילה את האתר ובין אם אינו קשור)והאתר רשאי להעביר לגורם ג כאמור מידע על בקשות לפרסום נכס או בקשות לקבלת מידע על נכס או בקשות או פניות אחרות. אך האתר אינו אחראי לתוצאות התקשרות עם אותו צד ג שאליו הופנו הבקשות.
האתר הינו מבחינת מפרסם ומרכז מידע שיועבר לגורם צד ג שיכול להיות לדוגמא משרד תיווך או רשת תיווך וכל האחריות להתקשרות מול אותו גורם תיווך אינה חלה על החברה או האתר או הקבוצה שמפעילה את האתר.אלא אותו גורם צד ג הינו עצמאי ועליו חלה האחריות כלפיך לאחר קבלת המידע מהאתר  על צורת הפרסום או על ביצוע עסקת מכר או השכרה או כל הסכם או עסקה אחרת.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

ויתור והגבלת אחריות
המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים"), המוצעים לך באתר  AS IS והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "הקבוצה")  לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

כל האמור, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכים, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים הודעות מהאתר למשתמשים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד, להלן:"הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את הקבוצה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. הקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש ,למפרסם,למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

הקבוצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.

הקבוצה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

הקבוצה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.
האתר רשאי להפנות לצד ג בקשות לפרסום מודעה או  בקשות לבקר בנכס או לקבל מידע נוסף על מודעה המפורסמת באתר. על מנת שאותו צד ג יקדם התקשרות בין קונה למוכר.שוכר למשכיר וכל עסקת מכר או השכרת נכס נדל"ני. אם אותו צד ג יצר קשר עם מפרסם המודעה לצורך כך החתים אותו צד ג על הסכם תיווך. כל התביעות או הטענות או התלונות והנזיקין יופנו על ידך לאותו צד ג ואין לאתר מחויבות כלשהיא עקב הפניה זו.זהו תנאי יסודי להסכמתך לפרסום מודעה באתר ואו לחיפוש נכס באתר. כי אתה  מבין ומסכים מראש כי קיימת הפרדה מוחלטת בין האתר המאפשר לך למפרסם מודעות ומעביר בקשות לפרסום או בקשות לקבלת מידע על נכסים או בקשות אחרות. לבין החברה או משרדי התיווך או המתווך או צד ג כל שהוא שאליו הופנה המידע על מנת להמשיך את הטיפול בבקשה. וכי עליך  לבדוק התקשרות חוזית שיציע לך צד ג זה .עליך החובה לוודא שאתה חותם על הסכם תיווך או הסכם שירות  או הסכם מחייב כל שהוא ולבדוק את תוכן ההסכם או החוזה או ההסכמות שלך עם אותו צד ג. ולאתר לא תהיה כל מחויבות כלפיך למרות שהעביר לצד ג את פרטי המפרסמים או המבקשים מידע באתר.
האתר אינו נוהג לפרסם את פרטי המתעניינים או המבקרים באתר אך רשאי יהיה לעשות זאת אם ימצא לנכון.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי (כדוגמת לוח המכירות) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יישמרו במאגר המידע של החברה. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה" לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת הרשמה כמשתמש באתר או הרשמה לסוכן חכם לדוגמא.
האתר יכול לאפשר לך להירשם לאתר באמצעות רישומך לאתרים אחרים כגון פייסבוק או גוגל+ או אחר. הסכמתך להירשם בצורה מהירה יותר באמצעות פרטי כניסה לאתרים אחרים תסומן במיוחד ואתה תאשר את הרישום וההסכמה לתנאי הרישום בעת ההרשמה באמצעים אלו.

הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.מדיניות האתר אינה לפרסם את פרטי בעלי הנכסים או המתעניינים בנכסים שביקרו באתר. אבל האתר יהיה רשאי לעשות זאת אם ימצא לנכון מבלי לקבל אישור פרטני ממך   מראש לכך.

מדיניות ניהול מודעות באתר
החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

לא יכניס המשתמש למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה אלא במקומות שצויינו לכך כגון פרטי כרטיס עסק במדור בעלי מקצוע. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.
החברה רשאית שלא לפרסם מודעה או לטפל בכל בקשה אם תמצא לנכון ללא מתן הסברים או לקבל אחריות כל שהיא לכך. 

תשלום דרך האינטרנט
בחלק מהמודעות המיוחדות כגון פרסום באנרים פרסום מודעות בולטות או מוקפצות נדרש תשלום כספי או דמי מינוי תקופתיים.פרטי המשלם לאחר החיוב ימחקו מאתר ולא ישמרו במאגר כל שהוא העשוי לסכן את פרטי המשתמש

אופן השימוש של החברה במידע
שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום בלוחות המכירות המופיעים באתר, עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכיו"ב.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
•התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
•התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
•קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.
•מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של האתר.
•משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי החברה עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.
•בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

העברת מידע למפרסמים
במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי החברה תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים ,החברה לא נוהגת להעביר פרטים אישיים של משתמשי האתר לחברות אחרות לרבות מידע מזהה (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל).אך תהיה רשאית לעשות זאת לפי שיקול דעתה .

מדיניות ניהול פרסומות באתר כגון באנרים
הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"
החברה, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.

בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

אבטחת מידע
החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. 
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר גם ע"י המשתמשים(בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.

מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד. יחד עם זאת צד ג שיבקר בנכס ויצלם בהסכמתך את הנכס ויפרסם את התמונות או הסרטון או מידע נוסף אחר באתר  החברה אינה נושאת באחריות לתוכן הפרסום למרות שיתכן שיצרה את הקשר בינך לבין אותו צד ג .

הקבוצה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

מובהר גם כי לצורך מניעת העתקות האתר עשוי להטביע על כל תמונה/תמונות/ציור או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו 
של האתר

הצמדת סרטונים תמונות,ציורים או שרטוט או הדמיה למודעה המתפרסמת על ידיך מהווה הסכמה להטבעת סימנים מזהים אלה וויתור על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים או זכויות אחרות 

השימוש באתר ופרסום מודעות
למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות המקוונים - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני.

השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד.

השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעה בנוגע לנכס/מוצר/שירות שמפרסם המודעה מבקש להשכיר או למכור או למסור או לתת שירות, לעיון קהל המתעניינים באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודעות בשל עניין של הפונה בנכס/מוצר/שירות שפרסם. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:
•שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
•שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
•שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.
•שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:
•כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
•כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
•כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
•כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
•כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
•סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
•כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
•כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
•נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
•כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.
•כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
כל פרסום שנעשה עבור אדם אחר שלא על דעתו והסכמתו מראש 

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

החברה הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית הקבוצה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

ביטול עסקאות
בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.
החברה מצהירה כי על מדיניותה המוצהרת לאפשר לכל דבעי כולל בעלי מקצוע לפרסם מודעות לוח רגילות בחינם.מדיניות החברה היא לגבות תשלום רק לגבי פרסום ממוקד ומודגש או מודעות מוקפצות ובכל מקרה נדרש אישור המפרסם מראש וגבי חיובו במודעות מיוחדות אלה.

הפעלתו השוטפת של האתר
החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

לקוח עסקי לצורך תקנון השימוש הינו כל יחיד, שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא שעיסוקם במסחר קמעונאי, סיטונאי או זעיר, ישיר או עקיף, של מוצרים ו/או שירותים.

החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים.

מדיניות ניהול מודעות ביחס ללקוחות עסקיים, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:
•החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להסיר מודעה שהינה בגדר הודעה כפולה מטעם אותו מפרסם.
•תוכן המודעה יכלול את פרטי הנכס/המוצר/השירות בלבד וכן את פרטי בית העסק ככל שאלה נדרשים לצורך ביצוע הרכישה הרלבנטית בלבד.
•החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל מודעות שתוכנם יכלול פרסום עצמי מכל סוג שהוא ללא התראה. יובהר כי היה ותוסר מודעה כאמור הרי שהתשלום בגינה לא יוחזר למפרסם. יחד עם זאת, תעמוד למפרסם האפשרות לפרסם את מודעתו פעם נוספת עד למיצוי פרק זמן פרסום המודעה בגינו בוצע התשלום, וזאת לאחר הסרת כל אותם פרטים שהינם בגדר פרסום עצמי וקבלת אישור המוקד הטלפוני.

החברה שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם המודעות המפרסמות בלוחותיה על ידי מי מהגורמים הנזכרים בפרק זה עומדות בכל הוראות תקנון השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנון השימוש בכללותו.

שירות "סוכן חכם"
שירות סוכן חכם המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות SMS למכשיר הנייד שלו ובאמצעות מייל לכתובת המייל שלו, הפניות/קישורים למודעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמתו לשירות ("שירות סוכן חכם").

לצורך הזמנת שירות סוכן חכם יש להזין את המספר הסלולארי של המשתמש ואת הפרמטרים של המודעות לגביהן ישלחו עדכונים (באמצעות SMS ומייל).

שירות סוכן חכם הינו בחינם אך החברה יכולה לקבוע מחיר שייגבה עבור שירות סוכן חכם  באתר (ככלל - סך קבוע בגין כל הודעת SMS שתשוגר במסגרת השירות). החיוב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר המשתמש להזמין השירות ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול 'פרי פייד', החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת ה- 'פרי פייד' בעת רכישת השירות הנ"ל. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירות.

יתכנו עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות סוכן חכם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום המודעות הרלוונטיות באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות סוכן חכם באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות סוכן חכם. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "התראות כל-ישראל"
שירות "התראות כל-ישראל" המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות SMS למכשיר הנייד שלו, ובמקרה בו הגולש ביצע רישום נוסף למערכת גם באמצעות מייל לכתובת המייל שלו, הפניות/קישורים למודעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמתו לשירות ("שירות התראות כל-ישראל").

לצורך הזמנת שירות התראות כל-ישראל יש להזין את המספר הסלולארי של המשתמש ואת הפרמטרים של המודעות לגביהן ישלחו עדכונים (באמצעות SMS ו/או מייל). ניתוק השירות יבוצע על דרך של משגור SMS עם המילה "עצור" למספר שיתפרסם או בדרך אחרת שתוגדר לצורך זה באתר בעת ההרשמה לשירות התרעות בבית.

השירות איננו פועל במנויים החסומים לקבלת ושליחת תוכן סלולרי. לחברה אין אפשרות לדעת האם מנוי זה או אחר הינו חסום לקבלת ושליחת תוכן סלולרי. במידה והמנוי הינו חסום לקבלת ושליחת תוכן סלולרי השירות לא יופעל גם אם נשלח אליו SMS המאשר את הפעלת השירות.

המחיר שייגבה עבור שירות התראות מופיע באתר (ככלל - סך קבוע בגין כל הודעת SMS שתשוגר במסגרת השירות). החיוב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר המשתמש להזמין השירות ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול 'פרי פייד', החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת ה- 'פרי פייד' בעת רכישת השירות הנ"ל. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירות.

התראות לא ישלחו בין השעות 24:00 ל 7:00 בכל יום. אך שעות אלו כפופים לשינויים לפי החלטות החברה.

יתכנו עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות.

כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות התראות  בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום המודעות הרלוונטיות באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות התראות  באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות התראות ' אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "שלח לנייד"
שירות שלח לנייד המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות SMS קישור המכיל תכנים מפרטי המודעה למכשיר הנייד שלו או של מישהו אחר ("שירות שלח לנייד").

לצורך פרק זה, תהא נודעת למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

"תכנים" - טקסט, גרפיקה, צלמיות, תמונות, וידאו, קול, צלילים, צלצולים, משחקים, מנגינות וכל שילוב ביניהם.

"מכשיר קצה" - מכשיר טלפון של אחד מהמפעילים הסלולאריים וחברות התקשורת בארץ ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או סלולארי אחר ו/או מחשב כף יד ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר שאליו ניתן לשלוח הודעת SMS ושמאפשר להציג התכנים.

לצורך הזמנת שירות שלח לנייד יש להזין את המספר הסלולארי של מכשיר הקצה. הצלחת השירות תלויה בכך שמכשיר הקצה דלוק וזמין לפחות פעם אחת במשך 48 השעות שלאחר הזמנת השירות, וכן שהוא מאפשר קבלת תכנים מהסוג המבוקש (מכשיר בעל גישה לרשת האינטרנט). באחריות המשתמש לוודא את התאמת המכשיר לשירות שלח לנייד ולתכנים המבוקשים ואת זמינותו (אין לחברה את היכולת לדעת האם מכשיר הקצה הרלבנטי הינו מכשיר תואם כאמור).

חיוב יתבצע גם אם ההודעה לא הגיעה ליעדה עקב אי התאמה או אי זמינות של מכשיר הקצה.

יתכנו עיכובים בקשר עם השירות הנ"ל שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות.

המחיר שייגבה עבור שירות שלח לנייד מופיע באתר. החיוב יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר המשתמש להזמין השירות ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי החברה בעתיד. במכשירים במסלול 'פרי פייד', החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת ה- 'פרי פייד' בעת רכישת השירות הנ"ל.

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירות הנ"ל.

כל בקשה, לשימוש בשירות הנ"ל המבוצעת על ידי שליחת הודעת SMS תחייב אותך בעלות המוגדרת לאותו השירות בתוספת עלויות גלישת WAP בהתאם לחוזה ההתקשרות שלך עם המפעיל הסלולארי וחבילת הגלישה שלך. במידה והבקשה אינה תואמת לשירות כלשהו, תקבל על כך הודעה, ותחויב בעלות שליחת הודעת SMS רגילה.

האתר רשאי לכלול בתכנים פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך.

התכנים הכלולים בשירות הנ"ל, אופיים ואופן קבלתם עשוי להשתנות בין רשת סלולארית אחת לאחרת וכן ממכשיר קצה אחד למשנהו.

בעשותך שימוש בשירות הנ"ל הינך מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לשדר, לשנות, להפיץ, לפרסם, להציג ו/או להשמיע ו/או להשתמש בתכנים ו/או בשירות ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר.

כל שימוש בשירות הנ"ל ו/או בתכנים בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירות הנ"ל, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.

כל שימוש בתכנים טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

אפשר שפרטי המכשיר שממנו הזמנת את השירות הנ"ל יועברו, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת הנמענים גם אם בחרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות שלח לנייד בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התכנים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין החברה אחראית לתכנים, אמיתותם ונכונות המידע עצמו. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות שלח לנייד באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות שלח לנייד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

שירות "עוברים דירה עם לוח כל ישראל"
שירות "עוברים דירה עם כל ישראל" מאפשר לגולשים באתר למצוא מידע הנחוץ לאלו המתכננים ורוצים לעבור דירה, לרבות מחירי דירות, נתונים דמוגרפיים וכלכליים על הסביבה, חשבונות ובעלי מקצוע לזמן המעבר וכיו"ב ("שירות עוברים דירה").

מובהר ומודגש בזאת, כי שירות עוברים דירה מבוסס על מידע ונתונים אשר מפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים, Trendit וכן נתונים אשר נאספו על ידי החברה מצדדים שלישיים אחרים. מידע ונתונים אלו (יחדיו: "נתוני שירות עוברים דירה") מסופקים במסגרת שירות עוברים דירה על בסיס AS IS, כפי שנלקחו מהאתרים/מהגורמים השונים.

מודגש בזאת, כי בשים לב להיקף הנרחב של השירות הנ"ל, ייתכן כי השירות יכלול מידע או נתונים מוטעים או משובשים.

בכל מקרה ונסיבות הקבוצה אינה אחראית לדיוק, נכונות או שלמות נתוני שירות עוברים דירה ולא תוטל עליה או מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר עם השירות הנ"ל, אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתוני שירות עוברים דירה וכל הסתמכות של גולש על מידע כאמור יבוצע על אחריות הגולש בלבד. בכל מקרה ונסיבות אין לראות בשירות ובנתוניו כדי מתן המלצה כלשהי מצד החברה.

במסגרת האמור, הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות נתוני השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות עוברים דירה ו/או נתוני שירות עוברים דירה או התאמתם לצרכיך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

משלוח עדכונים מידע ללקוחות רשומים
לקוחות שנרשמו לאתר יקבלו מעת לעת מידע או עדכונים שונים מהאתר. והם מאשרים זאת מראש. לקוח שאינו מעוניין בקבלת עדכונים ישלח בקשה להסרה מרשימת תפוצה

לוח כל ישראל בפייסבוק או רשתות חברתיות אחרות
שירות שיתוף מודעות שלנו מאפשר למפרסם מודעה באתר המעוניין בכך לשתף את מודעתו עם חבריו בפייסבוק או אחר ולפרסמה באפליקציית "כל ישראל" בפייסבוק או אתר אחר.
האתר יוכל לשתף את מודעות המפרסמים באתרים אחרים ככל שימצא לנכון על מנת להגביר את החשיפה למודעות.

לצורך שיתוף המודעה בקיר הפייסבוק ובאפליקציית בבית בפייסבוק תבקש החברה את אישורו של המפרסם באמצעות "בקשת גישה". עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפרסם המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו. תהליך "בקשת גישה" הינו חד פעמי. אישור הבקשה יאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים בבקשות ה"שתף" הבאות של המפרסם.

המודעה הרלוונטית תפורסם בקיר הפייסבוק של המפרסם ובאפליקייצת בבית בפייסבוק רק לאחר בדיקתה ואישורה של המודעה על ידי צוות שירות הלקוחות של החברה.

הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות " בבית "בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

מסלולי פרסום מודעות באתר
באתר מסלולי פרסום מודעות בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודי

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

כתובת החברה למשלוח הודעות
callilcoil@gmail.com